Bildiri Konuları 

 

 1. Dijital gelecekte yönetim ve yönetişim kavramları
 2. Günümüzde yapay zekânın iş dünyasındaki rolü ve etkileri
 3. Gelecekte yapay zekânın iş dünyasındaki olası rolleri
 4. Yapay zekâ ve diğer bilişim teknolojilerinin etkileşimi
 5. Yapay duygusal zekâ
 6. Posthümanist ve transhümanist bakış açılarından yapay zekâ-insan ilişkileri
 7. Yapay zekânın verimlilik ve işgücü piyasası üzerindeki etkileri üzerine öngörüler
 8. Yapay zekânın iş dünyasına zaman-mekân boyutunda etkileri üzerine öngörüler
 9. Sosyal robotlar
 10. Yeşil yapay zekâ
 11. YZ ve etik (hukuki düzenlemeler, standartlar ve regülasyonlar)